Noney lev Tamenglong khou RNBA tuang 35th Children Day tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong/Noney, Jan 24: Rongmei Naga Baptist Association (RNBA) tuang lwan 35th tanghmei alauc nunc tuang tingmik tatkey kan the. Mi mung hei RNBA bangc khou naimei church kaguayna khou tatkey kan e. Mi mung tatkey kan khou tei alauc nunc khang nkunna gaychamv dinclou kan e.

Mi khou tei alauc nunc rui ravchap tuang taanv khou mbuna tatgut khang khatni ravchap lam khou mincna thay mbu gut khang aseih tingmik lev kariang naimei taanv azuh ni tatkey kan e. Mi khou tei Bible pac akhyam, lu suan akhyam khatni baihbaihmei tatkey kan e.

Mi Children Day hei RNBA tuang Christian Education & Literature Department rui laengvlou tuang e.

 

ZBC Tamenglong tuang 38th Foundation Day tatkey kan the

Gaanphiu News Network,
Tamenglong, Jan 23: Zeliangrong Babtist Church, Tamenglong tuang 38th Foundation Day tatkey kan the. Mi khou tei tat kanmei 2008 kwm ZBC Tamenglong tuang Silver Jubilee tatkey kan khou dinglou kanmei latdyng tei nthuihna tatkey the twna Pastor Rev Thuanjinang Pamei rui ndauhlou kan e.

Pastor theilayna 2008 kwm Silver Jubilee khou tei 2020 guang makmei mav khou Fellowship 10 kasiamhlou
khang dinglou kan tuang e tiki tamcloumei khang suangc mbuna Fellowship 11 kasiamhlou bam the twna
ndauhlou kan e. Tatkey kanmei 38th Foundation Day khou tei Rev Chingkhiuluanang Gonmei rui
taanvdwan zaylou khatni Emeritus Pastor Rev Dr Lamdin Pamei rui mi mung khou tei Speaker swlou kan e.

You may also like...