Liangmai Mission Consultation 2022: “Enlarge Your Vision”

Liang ahanglam (Southern Liangmai) bambo luongdung gu “Mission Consultation 2022” haise tadkinbo Karehiu jengtung 4 bonai gasu jengtung 6 (from 4th to 6th February) tangbo “Enlarge Your Vision” (Nagu machun/makum kam madi padlo) chiubo ladpui hang gasu aram Namtiram Baptist Church, LNBA-M niu host thiukhaijiu wijiu tadkiu khai lude.

Haibo luongdung aruang gu chamrang ga phumling 7 niu padam lukhai lu-e. Haibo chamrang ga Resource Persons cum Speaker haise aliuniu chakhuang thiujiu bambo Sir, Anambou Newmai, Mission Secretary LNBA-M khatdi Sir, Rev. Ch. Hujandibou, Finance Secretary LNBA-M niu tacham dinmui dinkhai-e khatdi katimui khaibi-e. Khatdi NC Hill Assam ga, LBM gu Evangelist thiujiu bambo Sir, Lungbuibou niudi aliu mathiu leng “Romans 10:12-15” gasu Bible Study kamjiu katimui kati khai-e. Segasu sanjiu, chalui niu Tingwang tu thuonbo khatdi jengdin thiukhaibo chaluigiang (Guest Artiste) haise Miss. W. Adanliu Pamai niu mathiu tu chalui paba wibo nai pakhuan parua wibo niu pikam lummui khaide. Segasu niu aliu singnapui Miss, Pretisia liu Pamai niudi tacham dinmui dinkhai-e khatdi chalui di thiukhai ye. Sega suniu haibo chamrang tu palun piwikhaira nai pitathui khaira “Program Coordinator” thiukhai bibo seniu aliu singna Ps. Silubou Moita niu jumui jukhai bi-e.

Haibo chamrang gasu aleng kawibo khatdi kagengbo kengjiu lutou-e. Resource Person khatdi Preacher thiukhai mibo aliugu Ojah maidung niu dinmui khai khatdi katimui katikhaibi-e. Wahinase maningbo suang wijiu tenkhai-e. Host Church niudi aliutu akhimui jiu macha khai bi-e, katiu-kasak di kammui khai-e segasu pabam paji di wijiu akhi khaibi-e.

Haikumbo chamrang tenpad makeng sai aliu luongdung gu phumling ronna makjiu LNBA-M gu phumling hina di Tingwang ten thiuboga, pipad boga khatdi Tingwang maidung tu nkha boga wisan khang sune chiubo malumme. Sichiujiu Tingwang ten thiubo gu rasy masibo kengjiu aliu luongdung ga ngoupad sune.

Haibo chamrang ga wangjiu aliu mathiuleng Tingwang gu Mission lamga, detiusai aliu phumling hai “Missionary Church” khat thiujiu Tingwang ngamtu maksai Tingwang maidung tu nkha ralo chiubo lamga katimui khaimibo ojahmaidung tu dijiu thuonne. Sichiujiu haibo chamrang lengkhai bibo phumling khatdi pabam tam tambo gasu wangjiu padam lukhai mibo phumling mathiu tudi Khrista zan gasu thuonkiude chiubo din madu khai-e. Sichiujiu wanglan rabo pawan gadi haikumbo padam wibo lutou lanra Tingwang niu mathiu tu thoikhaibo thiumilo! Amen.

Tingwang tu thuonne. Paken dibo thiumilo!

You may also like...