Tamenglong khou reimei suna COVID-19 naimei 1 theih kan the

DihCham News Service

Tamenglong, Oct. 4: Tamenglong district khou asei rui reiliangmei suna coronavirus rapuat khou rui tingkum 94mei gaandai akhat Buanpepou Panmei tuna kaomei pu kapanti nganlou kan the.

Model Village, Tamenglong khou bammei Buanpepou tei gaandai keina bammei lung COVID-19 tei neng haplou kan tuang e.

Tamenglong district khou mekkanmei Buanpepou kai gaan pangu kajaona gaan 125 ruina COVID-19 nai bam e. Kaniu pangh khou tei gaan 53 rui kaniu kai khou bamma meibaimei ta ariu maknga bam e, kumma baimei 69 ruina Farmlane khou naimei Covid Care Centre khou bam e tuna District Surveillance Officer Dr. Rachunlung Kamei tuang cham akhat rui sa e.

Tamenglong khou asei hei gaan tachat rui neng hap dat kan e. Tamenglong khou kaguaina gaan 491 neng tanglou bam the.

Longmai khou COVID-19 nengmei 100 hian the

Pouhoilung
Longmai, Oct. 4: Aseiluan rui kadui kadai datna Longmai district khou COVID-19 local transmission khou rui gaan 100 mbu neng tang bam the tuna sa e, kaniu pang khou tei localmei gaan 60 ruina Covid Care Centre, Longmai khou bam e tuna sa e.

Tengkonjang Higher Secondary School, Longmai Centre khou hei ngaanmei 35, ntumei 25 bam e tuna sa e.

Noney district khou COVID-19 positive sumei gaan 38 ruina kaniu kai khou bammei mansei baimei ta ariu mak nga bam e, kaniu pang khou tei Longmai area mei gaan 31, Nungbamei padei, Khoupummei gaan kathum, kumma Haochongmei isolation ward khou ni gaan kanei bam e tuna District Surveillance Officer Dr. Thaimei Gairanlung rui sa e.

Handloom & Textiles Office rui data nei bam e

DihCham News Service
TAMENGLONG, Oct. 04: Handloom & Textiles Office Tamenglong khatni Noney district bang khou bammei unit nun, Societies rammethei Clusters guai rui katuangkatuang unit jan, society ramethei cluster jan, mansei sing, ntuhmei – ngaanmei sing, taanh tatkei bammei lam katummei lung khou tithai guang khang District Handloom & Textiles Office Tamenglong tuang Project Manager M. Ibeyaima Devi tithai pat kan the.

Mi hei Directorate General Factory Advice Service & Labour Institute, Ministry of Labour and Employment, Government of India rui tithai pat latdan theilana textile worker guai rui rianra bammei lam aju khou jao sin gutlou khang tipatmei jeng rui e.

Data guai hei 6 October 2020 lung khou District Handloom & Textiles Office Tamenglong khou unit nun, society ramthei cluster guai rui ti thai guang nina the tuna Project Manager M. Ibeyaima Devi rui sa kan the. Mbuna kalam thai nimei guai rui mobile No. 9612018193 khou kachulou nu e tuna ni sak kan the.

HSLC exam tha dat nu e

Tamenglong, Oct. 4: Board of Secondary Education Manipur (BOSEM) tuang HSLC Examination khou fail sumei student guai ruina fail sumei subject nga rammethei subject guaina exam tha dat kathan nimei guai ruina kaniu tuang school khou rui register su khang BOSEM rui tithai pat kan the. HSLC Exam tha dat kathan nimei guai rui Dengka 650 keina 31 October 2020 lung khou form submit su khang tithai pat kan the.

You may also like...