Namraining electric nai transport lam chariu mibo

Namraining (Tamei) ga lung bam mai niu social media katam tam ga khai khangbo khatdi Namraining whatsapp group ga chameng khatdi kilung ga chariu bambo kasia leng khai ye.

New Gelnan gasu MST Bus sajiu taliu bambo

You may also like...