Delhi ga Manipur mai khangsia chaki malan wang ra tad pad mide

Returness dung khon bambo Delhi gasu chaki malan wangra

Delhi ga Manipur mai stranded thiujiu bam mai khangsia thainai chaky malan wang ra Manipur Government niu takiu/manang khai jiu tad pad hou bam me. Wang ramai mathiu tu Medical screening kamlu jiu lang wang sune. Chamai 1700 douga wang ra macha khai jiu bam me. 23rd  May 2020 nai niu raijiu wang sune khatdi 25th May 2020 bonai di wang lan ra macha khai bamme. Aliu mathiu wangrabo mai leng Arapiu ga maning tou khai bam khe.

You may also like...