NH-37 Nungdalan Sibilong daeng khou mulay daihmei zaylouna chaeng thingc bam the

The Gaanphiu Mail

Tml, Sept 11: Tingriu ranvna riu kanmei tangv mulay daihmei NH37 Nungdalan Sibilong namv daeng khou aseih khuangh 7:00 p.m zaeng khou rui zaylou thingc lou bam the.

Mulay tei rui chaeng 50 feets dou saengna zay thingclou bam the. Barak bridge point khou duty sw bammei police nunc tuang chamv theilayna gari hei chaeng kanei biak ding nkhwan bam geic the twna saa kan e.

Kumna JCB nthyammei akhatna rui chaeng suak nthan dat khang karamc timei rui aseih luai ngam kan mak khe. Tiki zingmei zaeng rui nthuan sw nthan dat puni twna saa e.

Police tuang chamv theilayna mulay tei JCB akhat narui thu nthuanna suak ganc nthan ngam puang e twna saa khang thay makge twna nic saa kan e.

Milungc khou Tml khatni Noney khou ting nthaek makna riu kanmei rui kabamv gei sih khou nic mulay zay kan the.

Tamenglong HQ khou swna asei lauthuan zaihmei ganv khou rui ting nthaek makna riu kan khou tei kunbuk gei sih khou mulay zay kan e. Mi mulay nunc tei rui kadai swna tat kalwmei ta su khamlou kan e.

NH137 Kaikao daeng khou mulay chaeng key thingc louna kaganv geic sih tat kalw dat nuh lou kan e. Mulay tei Sangrungpang khou bam bammei Shivalaya Pvt. Ltd. rui sw guangna sw nthan lou dat kan tuang e. Tiki chaeng tei kalaan 10 am zaeng khou rui laanc datna tat kalw dat kan e.

You may also like...