Tamei ga Rapid Antigen Tests (RATs) tadkiu bambo

Tamei PHC niu danai R. Tale Memorial Bazaar shed Rapid Antigen Tests (RATs) tadkiu khai mide. Haisi pawan wan ga tadkiu jiu bam me seniu soukum mai patu paron na malum masami sai haiga wang jiu test kam lubui ye khatdi direct wang jiu Tamei PHC gadi kam suiye.

You may also like...