Tamenglong Centennial Mall building kasiam kahou puni the

DihCham News Service
Tamenglong, Oct. 20: Tamenglong district nai guangmei tingkum 100 tangmei ta ningtou bam khang kasiam thao nimei Tamenglong Centennial Mall hei 15 November 2020 nung taan thao khang kaphian bam the.

Centennial Mall hei kaithian kumma puat kajat ntanga juan nimei bam e. Mi mall hei Chingkhiuluang khou naimei Main Market ru khou tei kasiam khange. Manipur khou reimei suna public le Government rui kariuna kasiam nimei mall hei dukan room 25 hei public guai khang lottery suna tipat puni e.

Dukaan 10 rui Rongmei, 6/ 6 rui Liangmai le Zeme khang, dukan kathum rui Tamenglong khou minority jaatti Kuki, Hmar le Inpui khang ti puni e.

Lottery nphang patmei guai rui mi dukan hei tingkum 40 katuang su bam puni e. 6 November nung draw su nimei khou hei Tamenglongmei khanga ti kadou chamei ti puni e, tiki mansei la nimei mek ethei kandih baithang rui guangmei nun khang ti kan puni e tuna sa e.

Dukan bam nimei guai rui Dk. lakh 18 pa puni e, installment paliang kathum nu e, restaurant bam nimei guai rui Dk lakh 5, gymnasium alao nun palupmei bam rui Dk. lakh 30 pa puni e tuna sa e. Kumma Cineplex ni nai puni e tiki mi bam hei tho public lottery su lakkhe tuna sa e.

T a m e n g l o n g Centennial Mall taan khang government fund mekge tiki dukaan dung nimei guai ruina ti guangmei sian guai ruina taan kahou khang e. November buh khou building kasiam kahou khang ning bam sini lottery khou mansei guang kajao gei mak ethei meibaimei khang chance ti datna building kasiam thao puni e tuna sa e.

Dukaan la nimei hei gaan akhat ruina dukaan akhatna la nu e tuna sa e. Manipurmei district guai ruina lailuai numei thiak khou kasiam pat nimei mall hei Dengka crore 7 keina kasiam khang e. Air Conditioning (AC) louna kasiam nimei kathek padeimei mall hei buh tachat lung khou taanluai khang karam puni e tuna sa e.

Mi mall khou dukan lalou nimei guai ruina Dk. 5,000 keina nthuan rui kahouna form lalou nu the tuna sa e. Tamenglong DC Office tuang Conference Hall khou asei press conference bam kanmei khou tei DC Armstrong, ADC Tamenglong CEO D. Meidinbui, EE Dirang, ADC Tamenglong tuang engineer kanei ni guang kajaolou kan e.

Tamenglong Ground taan ding bam the

DihCham News Service
Tamenglong, Oct. 20: Tamenglong district kaidai khou akhatnamei mini stadium tuna thaina bammei tihei aseidou kandih baithang tatna bammei thek khou kasiamlou khang taan ranna tatkei bammei lung khou katupma tingriu bammei ruina taan kabang taankei dat khang ngam mak ding the.

Tamenglong Ground hei leveling su khang nkhuan bam tuang the, tiki tingmik 10 dou tingriu maknga kandih lou phuilou khang kage nai e tuna EE Dirang Gangmei rui sa e.

Sa bammei gro
und kachung, kabang khou hei nulla lou lana dui titat khang ni kasiam puni e, mi guai hei tingmik gaina, kandih phuimei kage naimei jeng rui taan ding bam tuange tuna ni sa e.

Mi ground hei aseikum October lung khou luai nam khang tho karam tuang the tiki COVID-19 tuang lockdown katupma sumei khatni katupma tingriumei rui kagan chana luai ngam makkhe Deputy Commissioner Armstrong Pame rui pian makmei, nungai makmei ndao kan e.

You may also like...