Tamenglong khou napsaem mphang ngam mak bammei lwan khou DC rui tiithay pat kan e

Imphal khou naimei FCS Godown mbangh bam tiimei zaeng January 2021 khou rui kahouhna Tamenglong khang napsaem phungc nuh mak bam the, tiki guang nimei neidak khou thu phungc dat nuh pwang the twna DC Tamenglong, Armstrong Pame IAS, rui tiithay pat kan e.

Kumna Ration Card nunc khou AADHAAR link swlou tiimakna April bw khou tei rui kahouhna District khang napsaem 1000 quintals mbu tii mak khe, AADHAAR link sw khang bw 6 khwan the tiki beneficiary nunc rui guang taanc chuyri mak khe twna ni sa e.

Tamenglong DC rui samei theilayna NH 37 khou Driver nunc rui protest tatkey bam tiimei zaeng rui tat kanmei neidak khou tei napsaem phunghmei gari nunc guang kan mak khe, kumna mansei kasaek rui dukan pum tatna puatc zuanc nimei manv nrian tat bammei tei meicguayna khang gay khang Government rui kasiamhlou puni de twna sana mi kumhmei taanv tei nthaekh khang sa kan e.

Public khang suangc zouh suanghmei nunc rui kathaek 5 dou napsaem mbuna liu bam e, kumna tat kanmei zaeng 7 dak khou tei zouh zuanhmei nunc khou rui napsaem ladat bam the twmei chamv chu e,

mi lam hei zaucsin gut puni the twna sana Distirct khou ntaw lou bammei Curfew hei ni kaganv lou haplou bam nuh the twna tiithay pat kan e.

Kumna SOP nthuihna piu bam khang ni DC rui karianh kan e.

You may also like...