NSCN (IM) rui nuhna lou kanmei latbamv khou tei ding bam de twna kaluaina Indian govt khou tiithay kan the

Dimapur, March 21: Aseih 42nd Republic Day anniversary speech khou NSCN-IM chairman Q Tuccu rui Framework Agreement khou ntipna ding bam de twna saa kan the.

Tatkanmei ganv khou suai kanmei thiak tei kumna kaluai dat mak khang NSCN-IM chairman rui saa kan e. Colonialism hei ntaw ganv khou thu tatna dat m ak k he k um na kandihmei guay rui nic colonial policy thiak ta nuh makna bam geih tuang dithe twna saa kan e.

16-point agreement khatni Shillong Accord rui Indo-Naga political issue khou solution phungc guang ngam mak kan e. Kumhmei zaeng rui solution phungc guang khang Indian government rui NSCN leaders nunc ta political dialogue khang kaw dat kan tuang e.

Mizaeng rui solution maekmei agreement tei thu Nagamei guay rui kahaw makge twna Q Tuccu rui 42nd Republic Day anniversary khou tei saa kan e. Ntaw tuang leader rui tatkanmei ganv khou kumna suai pulakge twna lwmgaymei tei saa ndauh kan e.

Nagamei guay rui issue khou ntipna ding bam khang nai e kum mak ethei kabamv thay makna aman bam nuh e twna NSCN-IM chairman tei rui saa kan e. History khou zauc ethei Nagamei kandih hei ningkhav swmei namv khatni state nai geic khwan e, kumna hei guay tei guangh ramh ethei gaanvthai rui namv tei zay bam khwan e.

Tiki nchuzaengna lungc bam geihmei Nagamei guay ta British colonial forces rui sin bin khang sw kanmei ganv khou Nagamei rui kaniw tuang kandih ta ngaek khang rui tancna adow lou kan e. Khou tei rui Nagamei nunc hei Republic Govt. swna “Federal Govt. of Nagaland” twna 22 March 1956 khou tei kasiamh thau rey tuang the.

Tiki Shillong Accord 1975 tei rui mi Federal Govt. ta sw bak lou the. Mizaeng rui Govt. of People’s Republic of Nagalim (GPRN) hei 21 March 1980 khou tei kalaih dat tuang the. Mi Govt. khou hei dilungmei nunc rui kaniw tuang khyn (leader) tei kapah e, dilungmei nunc khwan tei laa thau lou e. Kumma Naga lev India rui lat kaphianh thau rey khou tei katuang katuang ningcmei baic bai the.

Tiki Nagamei rui thu ‘Independent/ Sovereignty’ ramhna baihmei laa lakge tw tuang the. Kumtina Framework Agreement (FA) tei kwm 2015 khou tei India lev Naga rui nuhnah nuhmei luan khou phungc thau tuang the. India tuang Prime Minister azuh rui Nagamei hei India khou gut lou nituang ramhme twmei thay de. Kumna kaniw geihmei rui ni ‘Sharing Sovereign Power’ tihei nuh lou de.

Mi Framework Agreement hei India khang ni, Naga khang ni nuh nahmei luan geic liangmei e twmei thay de. Nagamei hei issue base swmei zat de, political level khou kaphianhmei hei gay liangmei option the twna saa kan e.

 

Kahulong khou Assam Rifles rui laengvna

Wellness Camp tatkey kan the

Tamenglong, March 20: 44 Assam Rifles, 22 Sector AR/IGAR(E) bangc khou ‘Mother & Child Wellness Camp (‘Swasthya ka Amrit’) Kahulong khou tatkey kan the. Wellness Camp tei Central Government rui tingkwm 75 tanghmei “Bharat Ka Amrut Mahotsav” launch sw kanmei mung lev kariang naina tatkey kan tuang e.

Mituang wellness camp tei pui swmei nunc khatni alauc nunc khang kadai swna tatkey kan tuang e. Wellness camp lanc patmei mung khou tei Dr Chambo Gonmei, CMO, Tamenglong khatni Commandant Shah, CMO, 44 Assam Rifles kanei rui ginpy swna tatkey kan e. Wellness camp khou tei civil-military doctors 8, battalion tuang medical officers 3, JIIMS, Raj Medicity khatni baihmei government hospitals tuang civilian doctors 5 nic kazauh kan e.

Mikhou tei physicians, gynaecologists, paediatrician, ENT specialists khatni nurse nunc nic kazauhlou kan e. Kamung khou tei Dr Chambo Gonmei, CMO, Tamenglong rui pum gay rari gayna bam khang nthannthinghna bam khang, taektu taekzang hei pum khou gay lak nimei tulou mak khang dinclou kan e.

Kumna Commandant, 44 Assam Rifles rui video conference khou rui kamung khou tei latsaa lou kan e. CO tei rui pui nunc rui society kasiamh thaumei khou nthukmei role lalou bammei khang ta thuanckumei ndauh kan e. Kamei rui ravri gaymei pui rui kaikhunh khou ravri gaymei alauc nunc kasiamh pat lou nimei lam khou nic saalou kan e.

Kahulong khou laengv kanmei Wellness Camp khou tei namvmei 2000 dou rui kadou chamei lalou kan e twna 44 AR tuang press statement tei rui saa kan e. Kumna mituang camp khou tei namv 15 dou khou rui ravzau khang guang lou kan e.

 

‘World Forestry Day’ khou Assam Rifles

rui thingbwan linghmei mung tatkey kan the

Tamenglong, March 21: Central Government rui ‘Bharat Ka Amrut Mahotsav’ mung India kapum khou tatkey kanmei kumna 44 Assam Rifles, 22 Sector AR/ IGAR(E) bangc khou Prayavaran Ka Amrut Mahotsav, thingbwan linghmei mung Battalion Headquarters khou, COBs Gelnel, Dikuiram, Azuram khatni COB Akhui khou tatkey kan the. Kumna nwmbang khouringc khatni thingngou guay ta ngaeklou khang nic awareness tiilou kan the.

Mihei ntheikwm 44 Assam Rifles rui thingbwan lakhs khat lingc lou kanmei taanv tei kaluaina tatkey datmei mung akhat swna laengv kan tuang e. Mihei rui Tamenglong district khou bammei guay ta thing-ngou guay ta nthukna lalou khang tiithaymei taanv akhat swna tatkey kan tuang e.

World Forestry Day hei guang nimei ganv khang kakhanna eco system ta ngaeklou khang tatkeymei mung akhat re. World Forestry Day hei rui dynmei thu thingngou ramv guay hei ringhmei puat guay khang kage nai liangmei e twmei madanmei mung e. Thingngou ramv hei rui aniu khang dui, khouringh nunc khang lunghmei bamv, tuzang khang tiilou bam tuang e.

Tiki kandih kapum khou Thing-ngou ramv 13 million hectares dou hei tingkwm pum sw amaan gut bam e twna 44 AR tuang press statement tei rui saa kan e. Thingbwan linghmei mung tatkey kanmei khou tei school nchamnac nunc khatni namv tuang chabwan azuh nic kazauhlou kan e. Kumna kaniw guay ta Assam Rifles rui thuanckumei ndauh kan e.

You may also like...