Chingkao Youth Club rui Saramba Segment Unity Cup 2021 champion laa kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 5: Charinapang khou reyliangmei Saramba Segment Unity Cup tatkey kanmei khou Chingkao Youth Club rui Football khatni Volleyball champion laa kan the.

Kumna Makuai Youth Club rui football khatni volleyball khou Runner Up team sw kan e. Namvkang 7 guangna palup kanmei tournament khou tei Football khatni Volleyball khou team chakiu – chakiu register swlou tangc kan tuang e. Saramba Segment Unity Cup 2021 khou tei Gaibamlung Gonmei, Makuai Youth Club rui Best player lalou kan e.

Mathiusin Riamei, Charinapang Youth Club rui Best defender khatni Namdikhamang Gangmei, Makuai Youth Club rui Best goalkeeper laa kan e. Aseih Closing Ceremony tuang program khou tei Ram janang Riamei, Chramram Village Chairman rui Chief Guest swlouna chuangphey tei zaykey lou kan e.

You may also like...