Tamenglong khou COVID-19 pu second dose 1289 khou kaeplou tangc kan the

Health Department tuang chamv theilayna Tamenglong District khou COVID-19 pu 2nd Dose 1289 khou kaeplou tangc kan the kumna 1st Dose rui 2887 khou kaeplou tangc kan the twna sa e.

COVID-19 pu kaeplou tang kanmei pangc khou tei Health Care Worker khou 1st Dose kaeplou kanmei 642 kumna 2nd Dose kaep tang kanmei rui 428 kazauh kan e.

Front Line Worker pangc khou rui 1st Dose kaeplou kanmei 1686 kumna 2nd Dose kaep tang kanmei rui 848, katingkwm 45-60 lungc khou bammei nunc pangc khou 1st Dose kaep kanmei 308 kumna 2nd Dose kaep kanmei rui 1 kumna katingkwm 60 hian kanmei nunc pangc khou tei 1st Dose kaeplou kanmei 251 khatni 2nd Dose kaep tangc kanmei rui 12 e.

Dr Sunil Kamei, District Immunization Officer Tamenglong & Noney rui chamv laamei khou ndauhloumei theilayna guang nimei May 1 nungc rui kahouhna katingkwm 18 tangc kanmei nunc ni COVID19 pu kaep nuh puni the twna sa e.

Kumna mi pu hei kaeplou pw khou COVID-19 naengvlou sihni COVID-19 pu kaeplou kanmei kaipouc thu COVID-19 thiu nnau puni e tiki COVID-19 pu kaeplou makmei thu COVID-19 naengvloumei ganv khou kathiu tanc diangc puni e kumna theic suhmei pat nuhmei chaeng mbu e twna sa e.

Mi ravpyan khou rui meicguayna duak nuh khang rui COVID-19 pu kaep khang katiulou kan e.

You may also like...