Category: Community

Crying meadows of Piuluang

As for me my interest on Piuluang has simply plummeted to almost zero level… Why? Piuluang is simply a meadow of perhaps 2-3 Sq. Km… That’s it.Everybody is talking Piuluang, Piuluang…! The rest of...

Unregulated ponzi scheme

Arammai dung leng tuhoi tadna bambo scam unregulated ponzi scheme (eg. AIG, AWO AMAZON, etc) gu lamga kasia dinkhaine. Changam kammak chiu rabo lunlung maliang kadipiri hai phui mine, haibo ruangga right way of...

Water is the new oil

Tuhoi nken gara WATER IS THE NEW OIL chiujiu lukhaimibo nken miboye. Tadui hai daily necessity jengniu, riangbi-bi miboye, paman kungmiboye. Manipur ga Liangmai gu town Tamei hai tadui gu problem kengjiu face thiubamme....

Agu experienced poina dinkhai ne

Agu experienced poina dinkhai ne

KAWIBO NSON. India country pathen padet (length & breadth) tad mariu wangbo ga kawibo di kasabo di kakeng dou ye. Rontad wangbo ga kakeng lam ra election duty jeng niu tad makeng ye. Aliu...