Thiruvananthapuram lamsu Dimapur wangmai

Pating katheng Nagaland mai ndanlam lungjiu chaky lam malan wangra chariu jiu bam bo wan ga government niu chaky lam malan ra train macha khai bijiu Nagaland mai Thiruvananthapuram ga kabam mai thainai Dimapur ga wang tang bam me jiu DIPR niu mathiu khu ga sikhai ye.

Chamai 938 Nagaland mai thiujiu Southern states Kerala, Andhra Pradesh,Tamil Nadu khatdi Telangana lamsu wang bo ye.
Dimapur train station ga wang tang bosai, thermal screening thiu lujiu paliu gu respective districts sai suijiu bus niu majang kapao khai mine.

Aliu niu haiga si suibo sera Shramik Special train tiujiu government niu macha khaibo ga wangbo Thiruvananthapuram kerala gasu Dimapur wangtang bo hai masong habo history khatye jiu din len khai ye, delosai 4322 kilometre tad jiu India lung ga bam bo train puidi roung gasu thengthubo thiu ye. Masong ga India lungga Train puidi theng thu bo thiujiu Vivek Express niu 4,273 km. Dibrugarh Assam gasu Kanyakumari Tamil Nadu tad jiu train puidi theng thu bo bam bo ye.

You may also like...