LNC niu Marangching relief nkhajiu tadkhai bo

Aliu Liangmai Naga Council, Manipur (LNC) niu chariujiu bambo Marangching ( Makhuam) Noney District ga bam maileng relief thiujiu nkha khaira marang bokum thainai jengtung 11th July, 2022 bonai di president Mn.Machundoubou khatdi office bearer maidung joujiu jengdiu mibo kikhun nia (2) khatdi Relief Committee RNCM tudi adou khai-e. Nkiujiu malimai khatdi Church maksai paphom katam tam lamsu nkha khai mai mathiu tu thonkiubo madu khai ye.

Haibo ngamkam ga tathuilubo khatdi chalung dijiu nkha khai maijan kasia Relief for Marangching landslide:

1.Tadsongwibou Ringkangmai Liangchi Rs.1000/
2.Liangchi Student union. Rs.1000/
3.Bena nguang village Rs.1000/
4.Puilong villageRs.1000/
5.Timothy chawangtingduimai Nsak Rs.2500/
6.Noble wijunamai Liangchi Rs.2000/
7.Luangdi prayer fellowship Tamenglong Rs.680
8.Lungambou Thiumai Tedlong Rs. 2000/
9.Dikiuram Village Rs. 1000/
10.Huliangbou Liangchi Rs. 1000/
11.Ch.Pouramjonbou Takou vill. Rs. 5000/
12.Sirilungbou Chawang Liangchi. Rs. 2000/
13.Ch.Kungchamliu Makhen Rs. 1000/
14.Chawangkining Village Rs. 1000/
15.Chawangkining B Church Rs. 2000/
16.Chawangkining Women Society. Rs. 1000/
17.DM.Mairitou Chawangkining. Rs 1000/
18.Adam Gonmei Chawangkining. Rs. 1000/
19.R.Tangamthuibou Liangchi. Rs. 1000/
20.R.Kawikambou Liangchi Rs. 1000/
21.Tucha Village. Rs. 1000/.
22.Konsaram Village. Rs. 2000/
23.Wikhaikamliu Liangchi Thebram. Rs. 1000/
24.LPNR. Rs. 2000/
25.Maisibonliu thiumai Makhen Rs. 1000/
26.Ch.Pourambou Konsaram. Rs. 1500/
27.Masanlungbou abonmai Piuleklong. Rs. 1000/
28.Widoubou Liangchi. Rs. 1000/
29.Dikiuram nhang B Church. Rs. 1850/
30.Puilong -B-Church. Rs. 2000/
31.Kinguilung abonmai. Rs. 2000/
32.Tapon namsan village. Rs. 1000/
33.Tapon namsan church. Rs. 1000/
34.Tapon namsan women society. Rs. 1000/
35.Tapon namsan youth society. Rs1000/
36.Bena Tababang village. Rs. 2000/
37.Bena tababang church. Rs. 2000/
38.Mk.Somi Bena tababang Rs. 1000/
39.Aring Village. Rs. 2000/.
40.Ariang church. Rs. 5000/
41.Ch.Kaingamang Ariang. Rs. 1000/
42.Abel Thiumai. Shingra. Rs. 1000/
43.Diphiu Prinmai. Taniulong. Rs.. 1000/
44.Mk.Winning Bena Tababang. Rs. 1000/
45.Ch.Wileng. Ariang . Rs. 1000/
46.Ch.Solomon. Chawangkining. Rs. 1000/
47.Namtingbou pamai. Tamenglong. Rs. 500/
48.Rangkiu Newmai Namtiram. Rs. 1000/
49.Ch.Hanah. Makhen. Rs. 1000/
50.Ngamwangdibou Pamai. Rs. 500/
51.Simon thiumai. Dikiuram. Rs. 1000/
52.Raingambou chawang Makhen. Rs. 500/
53.Newmai Prabou. Tamei. Rs. 1000/.
54.Liangmai Ruangdi. Delhi. Rs. 1000/
55.Nk.Dinkiuraibou. Tadon II. RS. 500/
56.M.Paramwibou. Makhen. Rs. 500/
57.Makhen-B-Church. Rs. 5000/
58.Kapniabou lenglong. Rs. 1000/
59.Makhen student union. Rs. Rs. 1000/
60.Makhen village authority. Rs. 5000/
61.Parangdibou. Liangchi. Rs. 3000/
62.Kingdom chawang. Juna. Rs. 1000/
63.Old tapon village authority. Rs. 1500/
64.Job tingnamai. Juna. Rs. 1000/
65.Asilong village authority. Rs. 1000/
66.Sangdinbou abonmai. Tamei. Rs. 1000/
67.Konsaram-B-Church. Rs. 2000/
68.Nsak -B-Church. Rs. 2000/
69.Kairinpibou chawang. Kohima. Rs. 2000/
70.ID.Chandy. Rs. 2000/
71.Lamlaba village authority. Rs. 2000/
71.Sidinbou. Liangchi. Rs. 1000/
72.Juna village. Rs. 1000/
73.Juna church. Rs. 1000/
74.Namkingwibou chawangkining. Rs. 3000/
75.Namthiurai Daimai Tamenglong. Rs. 3000/
76.Dinkhai. Rs. 1000/
77.Disubou. Rs. 2000/
78.LBC,Imphal. Rs. 27500/

You may also like...