“Tamenglong AC ta thu byeelection khang kajaolou mak ge”

DihCham News Service

Tamenglong, Sept. 17: Tamenglong Assembly Constituency tuang MLA bam hei Samuel Jendai ruina guang ladat puni de khatni kamei hei BJP khou gut dat puni de tuna lumgaimei latbam mi former MLA tuang cham akhat rui sa e.

Asei hei Manipur High Court khou Samuel Jendai kajaona former MLA gaanthum tuang case hearing su nimei tei kagan raomei jeng rui 23 September nung kiu 2 PM keimei gan khou tatkei dat puni the tuna sa e. Kumma, minung kiu mi case tuang verdict ni tipat bam nu the.

Mituang case hei petitioner nun tuang favour khou verdict kei ethei Samuel Jendai hei Tamenglong tuang MLA suna khatni BJP tuang member suna bam dat puni the tuna cham tei ruina ni sa e.

Midak khou hei, asei hei Manipur High Court khou Election COmmission of India tuang Under Secretary Rajiv Ranjan ruina tiguang kanmei che akhat ruina, aseiluan guangnimei byeelection khou Bihar tuang Assembly seat khatni parliament tuang bam nun le kaguaina vacancy nai bammei seat 65 tuang election tatkei ncham khang tuna sa kanmei mi Commission tuang latbam khou tei Manipur tuang vacancy nai bammei chakiu ta thu kajao mak ge tuna sa nthanh pat kan the.

ECI ruina byeelection tatkei nu the tuna sapat kanmei Manipur tuang AC pa-ngu nun kiu thu- 22- Wangoi, 30- Lilong, 51- Saitu, 60- Singhat khatni 34- Wangjing Tentha e.

Kumma, court case nai bammei jeng rui byeelection sunu makmei AC chakiu nun rui- 29- Kumbi, 37- Kakching, 28- Thanga, 57- Henglep, 7- Andro, 8- Lamlai, 21- Naoriya Pakhanglakpa, 53- Tamenglong khatni 15- Wangkhei e tuna ECI tuang cham tei rui sa kan tuang e.

Heijengrui, 23 September nung kiu Manipur High Court khou hearing suna mi petitioner nun tuang favour khou verdict keilou ethei Tamenglong tuang MLA suna Samuel Jendai hei tatgkei dat puni the khatni mi AC khou hei thu byeelection tatkei khang kageh nai nituang ram mak khe tuna cham tei ruina ni sa e.

Midak khou hei, ningtoulou nue tumei thu, 53- Tamenglong tuang MLA Samuel Jendai, 57- Henglep tuang MLA TT Haokiup khatni 21- Naoriya Pakhanglakpa tuang MLA S Subhaschandra Singh kaniu gaanthum hei 17 June nung tei kaniu tuang party BJP khou rui ni MLA bam ni mpat keina Cong khou gutlou kan tuang e.

You may also like...