Minute mangiu (5) kasai kanuibo

Akhang maina tingkum 25 mibo B Yaji Chang kubopiu daanai papiu hami boga minute mangiu ronna pawan doujiu wang papiu kasai kaniu khaijiu tamide. Pahai Tuensang district Quaratine centre gawang jiu bambo ye tiudi 14 days pawan tang makha gasu paki wang tang makhaga papiu saimi jiu wang minute 5 ronna dou khai jiu tamide.

Chang hai special train gasu chaki wangra leng wang kinboye tiudi paniu bamrabo pawan wangtang makha gasu paki kikhun ga chariu kanangbo dou jiu papiu hamibo wanga District quarantine mainiu paleng pawan kabalakak khat pikhai ye wangjiu papiu tu kasai kanuira tiudi npuiki tang meng, wanglan tiubo gasu paleng hai minute 5 roina dou khaijiu tamide.

Patuhai district authority niu ambulance gasu personal protective equipment (PPE) pon khailu jiu paki majang wang khai khatdi paniu bambo ga majang wang khai lanmine. Paniu wangkhaibo pabam pakhiang na sanitize kamkhai lujiu papiu tu param kasai baira bobam lam majang wang mine.

You may also like...