Wikhaira Phiubo

Padjiu bambo COVID-19 jengniu kadih pake madai ga marabo niu, kasaibo niu, mariu charibo niu, npingbo niu phui jiu bambo wan ga nde chiusai charaapot gasu dauk lura, kanluralo, mari luralo chiujiu maihina phiu jiu bamme.

1. Ningting charakmai (scientists) dung niu COVID-19 padsubo bam, sokhu gasu, nde gasu, nde chiu ga niu charaapot se sumi jiu lo? Nde chiusai charaapot se phiupad luralo? chiujiu phiujiu bamme.

Anambou Newmai, LNBA(M), Mission Co-ordinator

2. Chapiu Chagaa akhibo Doctors, Nurses maidung niu COVID-19 mara jiu bammai tu nde chiusai piwi khaira, dekumbo chapiu pitiu khaisai wi ngam ra, Chiujiu manang jiu phiujiu taliu jiu bamme.

3. Chawang charamai, Kadih thinpow dung Government, political leaders maksai akhe maidung niu nde chiusai COVID-19 hai aram adih ga, akilong khatdi akikhun ga pi ngut makralo chiujiu nchun nnien soumak jiu chariu jiu padih param tu nkhe jiu bamme.

4. Lockdown wangga chaky ga ntao bammai dung kakeng niu pakiky gasu ntaw lujiu kadih riga padjiu bambo, maraa mibo, saimibo, wilan mibo ria chak jiu, internet,TV, Radio gasu phui jiu, phiujiu bam.

5. Charaacheng tadmai kakeng niu parapiu-piu khuga haibo raapot tu kalan khaira, wikhaira, para-raa khuga kakheng thiujiu nchun nnien soumak jiu piwikhaira phiujiu bam.

Haichiu jiu paleng leng, phiujiu, pujiu, nbai jiu, bambo wan ga aliu gu chariu piwikhaira nde ga phiudao ralo? Aliu maihina niu wahina ga phiujiu bambo haira Tingwang ron se-e.

• Tingwang ra wahina ga pumtan bamme. (Gen.17:1; Matt. 19:26)
• Tingwang ra wahina sikam me. (Tathoilui 139:1-6; Matt 6:8)
• Tingwang ra wahinaga bamme. (Tathoilui 139: 1-7; Kadincham 15:3).

Jesu niu dinne, “Pamik tiatmai siniu ngao mide, paphi katangmai siniu tadlu mide, ka-nphenmaitu masankhai bide, pakuon tidmai siniu chiu mide, kashaimaitu kam maring khaide…. Atu malum masa makbo maidungse dejiukha san wilo!” (Matt 11:4‭-‬6)
Haichiu jiu kadih riga npingbo charaapot siniu tanjiu, kanuk jiu khatdi ponmalai jiu bamdi aliu ma-ngiu khai, nbaibam khatdi wahina tu piwikhairabo sera Tingwang se-e. “Chamaina niura haise wadaodi kamlu lakge, chiudi Tingwang lengra wadi kamlu lakbo ha-e.” (Matthew 19:26). Karingbo Tingwang tu phiulo, wahina tu piwikhaine.

Tingwang niu natu gu khaibo thiulo.

Rawkhaipao,
N. Anambou Newmai

Kinsanra Sangjaribo (Quarantine) -Adibo Newmei

 

You may also like...