Khumji-II kabamv kapwmna khou Curfew kauc patlou kan the

TAMENGLONG, Sept 29: Aseih Khumji-II khou katuakmei pat kanmei tangv Khumji-II tuang kabamv kapwmna khou SDO Noney, Namlalung Gangmei, rui Curfew kaucpatlou kan the.

Chamv theilayna 29th September 2020 nungc ramvdui zaeng khou rui lat patna Khumji namv khou bammei nunc rui SK Alothui, Khumji-II, kai guangna sw kan e twna saa e. Mi thiak tei kalaanv khuangh 12:00 PM khou pat kan e twna ni saa e.

Guang nimei ganv khou mi thiak kumhmei pat datna mansei panty nganv sihni maanlou nuhmei thiak nai e twna ni chamv rui saa e. Kumna tiipat kanmei Order khou tei CrPC Section 144 sinswna mi bamv khou mansei 4 khou rui bam kariu twan dat nuh makkhe.

Mi bamv khou hei tamai, builwang, tauhbut ramh ethei mansei akhat ta tii kabiu nuhmei bansyn sinna bam kariumei ta ni thingclou kan the.

Mi tuang Order taheic twanlyammei nai ethei Law theilayna karuh khou taanv tatkey puni e kumna kalwnlung thiak khou guang dat mak saanv mi bamv khou CrPC Section 144 hei taanv sw bam puni e twna Order tei rui saa kan e.

 

Intending Candidate Huri Gonmei khang suaihiam neyloumei taanv tatkey kan the

Noney, Sept 29: Guang nimei By-Election lev 2022 kwm tatkey nimei General Election tuang Intending candidate, 53/ST Tamenglong AC, Huri Gonmei, khang suaihiam neyloumei khatni machuangloumei mung Luangchum part 2, Noney District, Haochong Sub-division khou tatkey kan the.

Mi mung khou tei Poulinlung Kamei, Luangchum Village Court Chairman lev Sangampou Village court Secy. Lotjinpou Gonmei Village Authority, Youth Club tuang kapy nunc, Meicpui phwam tuang kapy nunc khatni namv khou kapy kagav sw bammei nunc kazauhlou kan e.

Kamung tatkey kan khou tei Mask khatni Hand Sanitizer nsana tiilou kan e. Kumna suaihiam neyloumei taanv tei Gaithaongam Gonmei Local Catechist Luangchum-2 rui zaylou kan e. Kumna Huri Gonmei ta mi namv rui machuang ni the twmei latdyng tei Gaihuamlung Kamsuan Village court Elder Lungchum-2 rui Huri Gonmei, Intending Candidate baanc khou nsinlou kan e.

Tiilou kanmei Statement khou tei gaanthaih, meipui khatni chabwan nunc lev kaniw chwn rac ndauh patna lat kaphianhmei tangv Luangchum part 2 village Thoupei (pei) rui Huri Golmei, intending candidate 53 Tamenglong AC ta guang nimei By-Election lev General Election 2022 khou machuanglou khang dinglou the twna saa kan e.

Mi tuang Declaration che tei Poulinlung Kamei, Chairman V/A Luangchum – 2 (pei) lev Sangampou Gonmei, Secy. V/A (pei) Luangchum – 2 rui sign swlou kan e. Kumna Vote tii bammei hei hudwan khang rui tii bam tuang the heizaeng rui Vote tii nimei ganv khou mansei nunc rui kakhanh chuyna tii khang Huri Gonmei rui mi mung khou tei saa kan e.

Rey khou pat bammei thiak kaluaihna pat dat khang tii bam tuang cho ramh ethei gay ranvmei phungc guang khang tii bam tuang cho twmei lam hei ni kakhanh key khang kage nai e twna saana Huri rui tamhmei pangc khou reyliangmei hei Education Sector ta tiitanclou khang twmei hei e kumna Tamenglong khou Science College kasiamhlou khang twmei hei e twna ndauhlou kan e.

Ntumei nunc ta tii tanclou khang, chaeng-pumh tiigaylou khang khatni Tourism, Health Sector hei tiigay mbu kulou khang twmei hei e twna ni ndauhlou kan e.

 

 

You may also like...