Agu experienced poina dinkhai ne

KAWIBO NSON.

India country pathen padet (length & breadth) tad mariu wangbo ga kawibo di kasabo di kakeng dou ye. Rontad wangbo ga kakeng lam ra election duty jeng niu tad makeng ye. Aliu Liangmai ram komjiu development Wang matun makjiu government tu tungjiu development jeng niu public support joujiu paliugu underground mai fight kamjiu bambo area ga di two years operational duty tad Wang ye.

Development Wang matun makge, aliugu area tu step motherly treatment pibambo hai suilak ge, aliugu kadih (land) hai aliu kadih mpou mai niu thinraboi, govt. niu control thiubo suilakge chiujiu paliugu underground (Naxalites) mai niu tanjiu fight kamjiu bambo area Purulia district of W. Bengal, Jharkhan khatdi chattishghar states ga tanjiu govt tu atung jiu state police, para military forces khatdi govt officials chamai kakeng saikhai mi bo chamai kakeng sijiu bam me.

Development Wang matun makge, aliugu area tu step motherly treatment pibo suilakge chiujiu fight kamjiu bambo area ga katang di aliu Liangmai ram suang double development wi nkiu ye. Electricity, mpui kapha, schools, water supply, hospital khatdi communication facilities dung wi nkiu tap jiu bam me.

Nagaland ga phuiwang lan sai, mpui kapha, light, schools, taduiriang, network khatdi area gu community health center kahabo bam ha mi ne. District kasanbo Noklak district hai Myanmar border ga bambo remote area lam katang di pariga roukhaibo facilities dung kahabo nam ha ye. Current di, water supply di bamkam mi dey.
Nagaland ga maluang kuthubo luang Saramati mung ga nnam dung katang di tadui riang, mpui kapha, light wangkamjiu bam mi dey.

Bay of Bengal lam ra Island poi poi na duidi (Indian Ocean) mung ga kalungbo nam dungdi malee (aliam) niu duinai gara mariubam di param ga wot tang khaisai govt gu development Wang tang kamakbo ha ye.

Haikombo dung tu maning kada phuiwang boga aliu Liangmai ram tu phuikhai jiu achun sa ju ye, kaluang ga ating adih tu lungkhuan jiu bambo apui apiu maidung, achi asingnah mai dung gu lunlung phuikhaibo ga amikdui pad mimi jiu bam me. Aliu gu area hai chara khuga ndegu kamou kamkhai mijiu tuhoi katang ‘Apuiyo’ (Oh my God) chiujiu lungbam kha jiulo?

Aliu di maidilam lungtadbo hai tadnijiu tadbo makge, chakhui chamou kamkhai mijiu tadbo makge, ating adih tu kungmakjiu tadbo makge, chiudi, ringsuibo leng wakhat ra kamlujiu maibang thiujiu phitiu jiu lungkinboi, palamra, aliu kyluang ga lungbam sai maitu hatang lakbo bam jeng niu.

Pabam katam lam lungtad bam di alungchun ra akyluang, apuiram ga bamboi. Sijeng niu aliu di kaluang ga pawan machang pabam khat ga majang lung makbam tadi, ating adih ga, aram ga degu padbamlo, sou niu degu kambamlo chiubo phuijiu bamboi, takom ga maluat khat maluat nia ra wang phui khai phuikhai jiu bamboi.

Election matter lam din wangbo ga, aliu India rontadbo hai kakeng lamra (maximum) election duty leng tad ye. Siniu, aliu Liangmai ram ga padjiu bambo, khatdi non Christian mai, Hindu Muslim mai dih ga padjiu bambo ngoukhai jiu aliu ra atu aroona Eh Christian mai ye chiujiu dinra katang di mangam ju ye.

Hindu Muslim mai ra 80/90% free and fair election kam me, nnam hina ga wheel chair election booth ga khai kam me, aliu Liangmai area ga ra election tingkom haitheng khaiwangbo ga wheel thinbo ngoukhai makge. Mairam gara Katingmai, kasa kason mai, tadsi kalak mai dung tu di majang Wang jiu pagu pagu vote diang khai ye. Mai katam mai niu paliugu vote pi diangkhai makge. Chiudi, aliugu ra ndela! Tasing tatu jan niu keng ra kom, kasaimai jan niu keng ra kom me. Aliugu ra douta jing mi dey. Development lunijiu vote kengni jiu kamba di aliugu haira wiju saju ye.

Palam khat dinlanbo ga, election Wang sai, fasting bamjiu kakheng thiujiu Tingwang nang niu nkhakhailo, nachunbo thiulo chiujiu kapjiu kakheng ra thiubam, chiudi, field ga practical phuilan sai, underground mai dung tu rangkang pilujiu maksai, election ga tanlusai haijiu piraboi, naga maigu solution phungwang biraboi, or contract piraboi chiujiu chaganmi thilujiu nnam puipiu mai dung tu, kaluang ga maipui mainadung tu kapingjiu, dapjiu vote hai Naga issue candidates dung tu pimaksai suilak ge, kepsat miraboi chiujiu kambambo hai phuikhai jiu achun sa ye.

Siniu, amaning ra, aliu chara chamai gu tasiang bam mijiu aliu ting aliudih hai maikomjiu lungkhang lakjiu bam jiuma chiujiu lukhai ye. Thoidam ha ye jiu maning ye, Christian thiubo Tingkom haitheng khangmi, Passover di loimina, MLA phungwang mibo tingkom haitheng khang mina, chiudi, kalungbo jai ra palun, Aliugu hai lungbam me.

Aliu maihina maning nsira pageng bam me, chiulujiu param param ga, pakydung pakydung maitu laddin jiu chara chamai suang ga maji jiu kamhou su maksai thoidam wangra leng kungbi ra kom me.

Mathiu doh thuankiu ye.

SP Kadilin
Jalukie

You may also like...