Awangbow Newmai tu cabinet minister lukhaibo

IMPHAL 29 May 2020: Aliu 52-Tamei A/C gu MLA Awangbow Newmai tu cabinet minister leng kadakhai bo tienhai Raj Bhavan, makidi (Imphal) ga thainai chawan tatkiu khai mide.

Pahai NPF party gasuniuye khatdi BJP-led Coalition Government ga key player khat thiubambo party khat ye.

Tuhoi padjiu bambohai tadmibo chahiu nia(2) suangga COVID-19 gu lock down duanniu chariujiu bambo maileng chaban njanboga tanuakbo padjiu Manipur Deputy CM, Y Joykumar gu portfolios luthon lubosai padmi boye.

Y Joykumar hai NPP party gasu ye khatdi tuhoi phungbambo government tu support thiubambo party akhat ye.

Tuhoira Chief Minister N. Biren Singh niu former Dy. CM Y Joykumar niu phungkinbo portfolios hina incharge lubamme. Sibo portfolios hina Awangbow Newmai leng pikam rama pilaklo tiubo simasan makjiu bamme.

Tuhoi phungjiu bambo government hai cabinet reshuffle thiumakbo jenggasu kabuakjiu bambowe. NPF di pawan thengjiu paliuleng cabinet pi makeng raleng khengjiu bambowe, delosai NPP nai MLA machamjiu support thiubamdi NPF lengra cabinet post khat ronna piye chiudi NPP ra cabinet post madai 4 phungjiu bambowe.

You may also like...