TVSF rui laengvna Career Guidance & Counselling mung daicna tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 4: Tamenglong Village Students’ Federation (TVSF) rui laengvna 1st Mela for Career Guidance and Counselling mung daicna “Following dreams through guidance” twmei latdwn bangc khou Unity Stadium, Tamenglong khou tatkey kan the.

Career Guidance khatni Counselling mung khou tei Clay Khongsai, IPS, Additional Director General of Police, Manipur rui Chief Guest swlou kan e. Kumna Armstrong Pame, IAS, Deputy Commissioner, Tamenglong rui Guest of Honour swlou kan e.

Kamung khou tei Mohurle Sandip Gopaldas, IPS, Superintendent of Police, Tamenglong, Shivakanta Singh, IPS, Commandant, 5th Manipur Rifles, Colonel Pradeep Kumar, Commandant, 44th Assam Rifles, Mahesh Chaudhari, IAS, SubDivisional Officer, Tamenglong khatni Karthik Malladi, IPS, Additional Superintendent of Police, Tamenglong kaniw rui Functional Presidents khatni Special Guests swlou kan e.

Career Guidance and Counselling khou tei chief guest rui nchamnac nunc guay ta katiuloumei lat swna nangniw rui kahawmei khou tei karamc ranvna karamc o twna saa kan e. Nangniw tuang puipu khatni kaikhunhmei guay rui nangniw tuang career khang ramh lam azuh katiulou bam nuh e tiki nang rui kahawmei khatni nang rui mihei nang khang gay ranv ni kum the twmei khou tut makna tat gut khang kady kan e.

Government rui nangniw khang kadou chamei azuh tiilou bam the tiki baanhpaa hei kanei hiu tii khou rui kakhwan pat tuang de, nang tuang zawkaumei tei nang karamhmei khou rui guang tangh khang de twna saa kan e. Armstrong Pame, IAS, Deputy C o m m i s s i o n e r , Tamenglong rui nchamnac nunc guay ta challenge swmei lat azuh saalou kan e.

Kandih khou mansei azuh kaniw rui tamhmei guang tangh makna bammei tei kaniw rui kahawmei khou tei kaniw lungning kapumh louna karamc tii makna de twna saa kan e. Kamei IAS tha patmei hei kamei rui hai rap tina ramh e tiki kamei meicramh khang suangc karamc ranv tina re.

Ravguangh rui meicguay khang ningting nchamna tiilou de tiki karamc ranvmei nunc tei kaniw rui tamhmei guang puni twna saa kan e. Colonel Pradeep Kumar, Commandant, 44th Assam Rifles rui Army khou kazauh nimei nunc khang tabui thiak khou exam tha nina ramh ethei tabui bamv khou school ku nuh puni twmei lam khou dinclou kan e.

Tamenglong khou ramh guayna nai the ntaw nangniw khang kage naimei kiu nang tuang tamhmei tei nac dithe.

Nangniw rui tamhmei tei society ta tii gay thau khang kakhan nina e. Kumna nchamnac nunc guay rui tabui thiak khou nangtuang society ta zaythau kho cho twmei kakhan chuy khang kage nai the twna saa kan e. Mahesh Chaudhari, IAS, SubDivisional Officer, Tamenglong rui alauc nunc guay ta kaniw tuang interest theilayna karamv khang katiulou kan e.

Thow kumhmei paluptalimei khou interest nai bam nuh e khatni gaansaek rui lairik paamei khou interest nai bam nuh e. Kumna nangniw rui karamvmei khou tei fail azuh sw bam nuh e tiki lungning haanmei tuang maekna tat gut khang saa kan e.

Kamei nic UPSC attempt swliang padeih khou prelim sihni pat mak kan e tiki panguhmei ganv khou rui IAS pat kan tuang e twna katiulou kan e.

Mohurle Sandip Gopaldas, IPS, Superintendent of Police, Tamenglong rui nchamnac nunc guay ta kaniw tuang interest ta nac ramhna scope ta nic zaucna karamh khang saa kan e.

Mansei guayna katuang-katuang problem naimei rana de, kamei nic daicthau makmei district khou rui lungc guang tuang de tiki karamc ranvmei paan rui IPS officer sw tow bam tuang e twna saa kan e.

Kamei rui nchamnac nunc guay ta dairy maintain sw khang katiu lou kan e. Kaniw rui tamhmei tei hy key louna zauc katup bam khang saa kan e.

Mbuna alauc nunc guay ta kaniw rui lungc guangmei bamv ta khat sihni amu mak khang SP tei rui katiulou kan e.

Shiv ak anta Singh, IPS, Commandant, 5th Manipur Rifles rui katuang district kakching hei officer geicna cha patmei district akhat re tiki Tam englong k hang suangc school gaymei rau e twna saa kan e.

Kamei nic officer azuh ta lay nzeyna karamc ranv khou rui IPS tha pat tuang e twna saa kan e. Mansei akhat sw kho tw ethei nang rana nang ta lwm taan nuh makge twna saa kan e.

Career Guidance and Counselling mung khou tei Engineering, Law, Banking, Medical, Entrepreneurship khatni baihmei scopes azuh lam thay haihmei azuh dinclou kan e. Kamung khou tei nchamnac 1000 mbu rui guang kazauh lou kan e.

Pucshang guang makmei zaeng Doctor

akhat ta suspend swlou kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 4: Tamenglong District Hospital khou rui Doctor akhat ta suspend swlou kan the. Deputy Secretary, Health and Family Welfare, Government of Manipur, Soiminlian Lengen, rui Governor khyn swna tiipatmei Order theilayna suspend swlou kanmei Dr. Thounaojam Chandrakumar, Specialist (Surgery) Tamenglong District Hospital tei kaganv tingsaengcna pucshang guang dat makmei zaeng rui suspend swlou kan tuang e twna saa e.

Manipur Governor rui kata Suspend swlou kanmei tei Central Civil Service (Classification, Control and Appeals) Rules 1965 khou naimei Rule 10 tuang Sub Rule 1 bangc khou suspend swlou kan tuang e. Kumna Suspend swlou bammei dak khou Order kathanh tipat dat mak saanv Dr. T h o u n a o j a m Chandrakumar rui Tamenglong District HQ khou katuang HQ sw bam nina e kumna kazi naimei authority khou rui permission laa makna District HQ khou rui tat twan nuh makge twna ni Order tei rui saa kan e.

You may also like...