Mobile charge kambo ga electric niu kamsat mibo

Haibo news haisi majibo mah aratbo tiubo ra confirmed haye tiudi haisi pabam katam tam lam di keng jiu pad khai mibo racham khatle. Tiubora thaidou aliu mobile thinjiu chabonmai pawan machang games mathin nijiu taji gadi extension cord khailu pawan machang mobile charging kamga su chamai ringting lumibo wajiu bammide. Sikum jiu thainai di Chandel District ga akhang mainah khat ringting hamibo aliu Liangmai gu whatsapp group gadi video jou jiu lang khaibo ngou ye. Thainai gu haisi majibo, maji makbo ra silu makye tiudi group ga haitiu jiu ngou ye:

Thainai chawan pung 3:30pm ga Chandel district Khengjoy Block, Khongkang Molpi kachiu bo nam ga Akhang mai nah khang khat Pajan niu Jamsat Manchong s/o Jangthang, ting sa matan (heavy rain) ga Mobile Charging kam lu matan bam ganiu Current connection niu matin jiu (jujiu) ganiu paring ting ha mi de“.

Haibo news hai majibam disui, maji makbam dilubui ye tiudi haikumbo si pabam kakeng ga aliu chamai nahgu wadu wajeng simak jiu chapot mania gasu aliu karingting di tadkhai jiu bamme. Siniu aliu katingmai-nahmai maihina mobile phone charging kamrabo pating pawan sijiu pakhai pabam wisui boga khailu jiu charge kamkhe khatdi charging kambo wanga mobile phone haisi npou mak raye maksai thin mara lepad mak raye tiujiu si khai ye.

You may also like...