Ramkung Pamei ta RNCM tuang President khang kadahlou kan the

Gaanphiu News Network

Ramkung Pamei, Tamenglong Ward No. 3 ta Rongmei Naga Council Manipur (RNCM) 2021- 2023 tuang President khang kadahlou kan the.

Mi tei Rongmei Naga Council Manipur tuang Annual General Assembly tatkey kan khou kadahlou kan tuang e, mi khou tei Kajaiga Dangmei, Chongphun village, Kangpokpi District khatni Thangonglung Rongmei, Tazeikaiphun village, Noney District ta Vice President khang kadahlou kan e.

Kumna Khonthuingam Panmei, Duithanjang village ta General Secretary, Poujailung Gonmei, Longmai Part 1 ta Finance Secretary khatni Pumdai Kamei, Longsai Tubung Village, Noney District ta Assistant Secretary khang kadahlou kan e.

Ramkung Pamei ta RNCM tuang President khang kadahlou kan khou tei kaniw ta lwmna kapy sw khang kadahloumei khang ta thuanckulouna Rongmei zaat ta tiidaic thau khang karianhna kakun kakuai thangc bammei nunc ta mincna zaucgutlou khang kage naimei lam ndauhlou kan e.

Kumna phwam tuang kapy nunc lungchamh khang kage naimei bammei ndauhlouna Rongmei ram gai hei lungc ndauh pat khang karianh kan e. Phwam tuang kapy nunc thu mansei nunc khyn sw bammei e kumna aniu bamv khou gaymei phungc ndauh pat khang mansei guayna rui taanv sw khang kage nai e twna President kathanh tei rui saa kan e.

You may also like...