Bible Tasi chiubo ariak ngou lu buiye

Bible Tasi chiubo ariak haisi aliu niu kungbo Guiluanang Thiumai niu liangpad bo ariak ge. Soukumai pa khai kani mai bamsai SENKY COMPUTER WORKS CENTRE ga dou lunne. Haibo ariak khuang haisi wangjiu lukhai karenlo. Chabuan maina dungleng pageng bamchang bamme.paman niu Rangkang 200/- chiubamme

You may also like...