AKHS tasiiky katipao leng nkha bo

AKHS tasiiky ga katipao thiu bam mai mathiu leng aliu mathiu niu chakhuang thiu jiu bambo MLA Mn.N Awangbou niu chaban package khat pi khai bi e. Katipoa mathiu malin thiu jiu thonkiu bo madu khai e. Pangam kam ga khaddi kykhhun riga Tingwang niu thoi san khai book thiu milo.

Principal

Tuhoi mathiu chariu jiu bambo wan ga AKHS ga katipou thiu jiu bam mai khatdi siga changam kam jiu bam mai mathiu leng aliu niu chakhuang thiujiu bambo Minister Mn. Awangbow Newmai niu ariak namai tu paliu phijeng kabuibo pimak bamdi maran jiu changam kam kabambo silu ngoulujiu paliu hai chariu mai rigasu di chariu diang mai ye chiu lukhai lujiu palung dijiu chaban bag khat jam thainai 3/8/2020 bonai pikhai bi ye, pipat khai mibo riga Rapiu niu dijiu thoikhai bo thiu milo chiu jiu AKHS managing board mai khu lam su poupat khai ye.

Nk Job Secy. SMB,

You may also like...