Tamei lockdown continue

Maidi mariu makbo Namraining bazaar

Tamei containment zone declared kam khai lubosai ndaanai nson ra Namraining (Tamei) hai maidi lung makbo nam kumjiu mai di chaki kama tad mariubo ngou mak jiu bamme.

Namraining group gasu information doubo kasia:
Namthiuni Daimai: Akilong tu phuikhaijiu malum maidung rapture tadmibosai haitiu khaidiak sura bamne tiujiu mailung niatou e.

Job: Mathiu khuga sikhai ye, ndanai Widoubipou paliu tu kapou patbo piu driver makimaina si thainai pagu covid test result negative dou ye chiu jiu pachun wijiu tuhoi din wang jiu chunwi bo cham mathiu khu sikhai ye, mathiu san kawi bo de👍👍

Hubibou: Majiye, suspect bam misai check/test kammibo niu wiye jiu eh ra maningnge.
Aleng, kikhun, anam, khatdi mathiu leng wiraboye. Test kamboga negative Sai wide. Asan sanang jiu positive pad bijiu simasan lusai chapiu taliu jiu wikaren bambo se. Maihina ningting sijiu bamra pageng ra bamme.

Let’s block covid-19 not road

Dithinbou Guangta

Nkhomlong – Galilong lam kakidung kham bambo

Nkhomlongrakarai masuangjiu free zone thiujiuchurch kiujiu Tingwsng tu thuonjiu boi. Chiudi thaimen July kaloibo hiuga satan niu tathak thiuikhaibo thak ga kuakhai bijiu Church ga mahinjiu tadbo makjiu masuangkum tadlulak mibo hai Communist Govt niu China ga Christianmaitu rebo(turture) nai machamme. Chiudi aliu Nkhomlong Church tu dinchampan khaibo siniu Christian maihina tu pijiu makumtao khaoboye.Hsichiujiu naky, aky ga nbailujiu bambose ngaomakbo Charii katanboye.Kahumaidi pahotse pageng hamide.Kakhiumai lungwimaidi pakhiu palanse pageng hamine. Christa tu malumbo makjiu npui kakihaye.Gate khambo niu family tu panao panah,pata panah, tu nlenlam padmakra leng khambamsune,hasedi kawibo khatye.”Let’s block covid-19 not road” hase majiboye, chamainiu kadinpiu misai wahina wimiraboi.Chiudi kadinpiu makbo gasu maksai tasan,sabo gasu marilulakjiu Community spread thiubopad jengniu Tingwang khuga mangiu khaibo makjiu pumtan kaki hade.thuonkiuye kamao bamsai kuakhailo.

You may also like...