Miss Khiumajuliu Abonmai bagged Gold Medalist in M.Sc Nursing (Community Medicine)

Miss Khiumajuliu Abonmai, (Azu Abonmai II) from Machenglong Village, under Tamei Sub-Division, Tamenglong District, Manipur.

M.Sc Nursing (Community Medicine 💊) gu Gold Medalist 🏅 thiu jiu SGT University, Gurugram gasu dou lu e.

Tuhoi Nursing College ga Lecture thiu jiu bam me.

Global_Liangmai_Official niu mathiu malin thiu jiu patu Chunwibo cham din madu khai e tiujiu WhatsApp group gasu dou ye. Haisi maji masanbo chamkeng ra confirm kam khai lu makha ye.

You may also like...