Water is the new oil

Tamei ga tadui riang (Piperiang dung)

Tuhoi nken gara WATER IS THE NEW OIL chiujiu lukhaimibo nken miboye. Tadui hai daily necessity jengniu, riangbi-bi miboye, paman kungmiboye. Manipur ga Liangmai gu town Tamei hai tadui gu problem kengjiu face thiubamme. Mpuiky corners hina individual/ group gu water pipes niu earthworms kumjiu phuibamme.

Sijengniu basic necessity TADUI kumbo gu project implementation gara implementing agency or authority niudi corruption ngutmakjiu sub contract, sub-sub contract pimakjiu project quality bamjiu kamkhaira public niu agunye.

Sijengniu soubidi wangkinbo General Election ga 52 Tamei AC gasu MLA contest kamra maning jiu bammai niu Tamei gu TADUI problem tu priority pijiu genuinely work implement kamkhaira manifesto ga kajoumai tu public dung niudi support thiukhe. Wake up public!

Haisi Dr. Widinibou Charengnamai niu WhatsApp group Liangmai today ga share kam khai bo article ye.

You may also like...