Covid Care Centre khou bammei nunc khang zangmei dui mphuammei tii bam the

TAMENGLONG, Oct 22: Tamenglong tuang COVID Care Centre, Quarantine Centres, Nurses Quarter khatni Security Personnel Quarters Mini-Secretariat khou zangmei dui mphuammei tii bam the.

Mihei rui ravpuat baihmei khou rui nnau nuhmei tuang naina bam the twna Covid Care Centre khou bammei nunc rui lungh geihmei ndauh kan the.

Health Department tuang status update theilayna ntaw nganvmei lungc khou Tamenglong COVID Care Centre khou COVID19

ravpyan ta ravzauh bammei mansei 69 bam tangc bam e.

Milungc khou Dr. Chambo Gonmei, CMO Tamenglong rui Deputy C o m m i s s i o n e r , Tamenglong khang petition tii ku kanmei theilayna dui tuang quality simei tii bammei hei zauc lou khang zaenghuay kan the.

Mituang centre khou hei Diarrhoea khatni dysentery hei neihdak khat-kanei lungc khou mbu ku bam the twna nic CMO tuang petition khou tei hy kan e. Kumna PHED rui katumhmei lungc khou zauc gutlou khang kage naina bam e twna hy kan e.

Tamenglong khou COVID-19 naimei kathanh 25 mphang dat kan dihe

TAMENGLONG, Oct 22: COVID-19 District Task Force, Tamenglong tuang chamv theilayna Tamenglong khou rui COVID19 naimei kathanh 25 mphang dat kan dihe. Mi tei RAT khou Sample 126 Test swmei lungc khou 24 kumna TrueNat khou Sample 4 Test swmei lungc khou 1 mphang kan tuang e.

Aseih mphang kanmei 25 khou 23 ta Home Isolation swlou kan e kumna baihmei 2 ta CCC Tamenglong khou lou kan e. Chamv theilayna aseih mphang dat kanmei nunc tateic pacna District khou COVID19 naimei 760 tangc bam the mi khou tei 544 thu gay dat kan the, 3 rui theic kumna ntaw 213 khou COVID-19 nai bam e twna saa e.

State k
hou swna aseih COVID-19 naimei kathanh 345 mphang kan e. Mi khou tei CAPF 6 kazauh kan e kumna CAPF ramh makmei 339 khou tei 7 thu State baih thangc rui guang dat bammei e tiki baihmei 332 thu State lungc khou na bam bammei rana the twna saa e.

Aseih COVID-19 naimei mphang kanmei nunc tateic pacna State khou COVID-19 naimei 16621 tangc bam the, mi khou tei 12393 thu gay dat kan the tiki ntaw 4101 ta ravzauh bam e twna saa e. Chamv theilayna tat kanmei khuangh 24 lungc khou tei COVID-19 naimei 3 theic dat kan e, kaniw tei Bishnupur khou rui 2 kumna Noney khou rui 1 e. Aseih theic kanmei tateic pacna State khou COVID-19 rui theihmei 127 tangc bam the twna saa e.

Nwm khouring kaeptu nthaek khang Awareness Campaign tatkey kan the

Noney, Oct 22: Ngouh khatni khouringh-khounah nunc ta gaek bam khang Nurathel (Tedlong) Village Community Hall khou One Day Awareness Campaign tatkey khang the. Tamei Sub Division, Tamenglong District khou naimei Nurathel khou tatkey kanmei mung tei Tamenglong Forest Division lev Nurathel (Tedlong) Village Authority rui kariuna laengvlou kan tuang e.

Mi mung khou tei kh. Hitler DFO ,Tamenglong, S Khogen Singh RFO Tamei, Paramthonang Abonmei Chairman, Nurathen Village lev Namkhonang Thiumei Pastor, Tedlong Baptist Church rui chakhwang swmei bamv laalou kan e.

Tatkey kanmei mung khou tei mansei 50 dou rui kazauhna COVID-19 SOP nthuihna piuna tatkey kan e. Mi khou tei Resource Person nunc rui aniw bamv khou khouringh rau key bammei lam khatni khouringh rau keymei rui simei tiipat bammei lam ndauhlouna nwm khouring nunc ta swluai nthaek khang zaenghuay kan e.

Kumna thingbang gai dat mak khang khatni khouringh kaeptu dat mak khang thingcloumei ramvpuk, Community Reserve Forest, hei kalangv baicna daeklou khang ni saa kan e.

You may also like...