Namtiram pumc kasiamhlou dat bam the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, Dec 15: Kaganv asaek Namtiram khou naimei Ahu pumc gari tat kalw dat sihna bam khou Awangbou Newmai, Minister Forest & Environment, Sericulture & Climate Change khatni District A d m i n i s t r a t i o n Tamenglong rui katamv lou dat bam the.

Ntaw thu gari nthaanmei tat kalw dat nuh the tiki puat nrithna phungmei gari nunc thu tat kalw lou mak khang District Administration rui zaenghuay bam e.

Mituang pumc hei Tousem Sub-Division khou lungc bammei nunc khang lifeline sw bam mei zaeng rui RCC bridge hei kazi naimei nunc rui zaihmei lungc khou k as iam h lou khang kage naina bam the.

 

 

Rani Gaidinliu Women Market khou kaithyan kalaic ngangh puni kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, Dec 15: Tamenglong kaithyan kathanh khou dungc nimei tuang lottery DC Office khou khuaic kan the. Mi tei tat kanmei 8 th December 2020 nungc ntaw nai bammei kathyan (contd. on page 2) bamv kalaih khang District Administration rui tiipat kanmei Order theilayna tatkey kan tuang e.

Order khou tei kaganv kasaek kaithyan karaan hei mbanghlouna Rani Gaidinliu Women Market khou dungc dat khang saapat kan tuang e.

Lottery tatkey kan khou tei kaithyan dungc nimei 238 khang seat kadahlou kan e. Lottery tei ntumei alauc katingkwm 4 lev 6 namei kaneina rui khuaiclou kan tuang e.

Mi taanv tatkey kan khou tei Guingopou Gonmei, Pastor Emmanuel Baptist Church rui kalumlou kan e. 238 khang bamv kadahloumei tangv District Administration Tamenglong rui ntaw nai bammei kaithyan karan ta mbanghloumei taanv tatkeylou kan e.

Mi khou tei Wednesday nungc rui kahouhna Rani Gaidinliu Women Market khou kaithyan laanc kahouh puni the twna saana register swlou makmei nunc rui lauthwan 5:00 AM – 9:00 AM nganvna kaithyan dung khang saa kan e, mi tei guang zaihmei rui dungc rey twmei thiak khou tatkey khang saa kan e.

Kumna 9:15 AM key ethei registered swloumei 238 tei rui kaniw bamv khou dungc kahouh nuh the twna DA tuang Order tei rui saa kan e.

You may also like...