Liangmai Naga Council relief for Marangching landslide

Liangmai Naga Council, Manipur lamsu tuhoi chariu magen thiubambo Marangching landslide kamin kiujiu shai thiuniu maitu nkha khaira tiukam boga, pakhiu chalan tuhoi pikhai bam maijan pahang ga sikhai ye.

LNC Relief for Marangching landslide:
1.Tadsongwibou Ringkangmai Liangchi Rs.1000/
2.Liangchi Student union. Rs.1000/
3.Bena nguang village Rs.1000/
4.Puilong villageRs.1000/
5.Timothy chawangtingduimai Nsak Rs.2500/
6.Noble wijunamai Liangchi Rs.2000/
7.Luangdi prayer fellowship Tamenglong Rs.680
8.Lungambou Thiumai Tedlong Rs. 2000/
9.Dikiuram Village Rs. 1000/
10.Huliangbou Liangchi Rs. 1000/
11.Ch.Pouramjonbou Takou vill. Rs. 5000/
12.Sirilungbou Chawang Liangchi. Rs. 2000/
13.Ch.Kungchamliu Makhen Rs. 1000/
14.Chawangkining Village Rs. 1000/
15.Chawangkining B Church Rs. 2000/
16.Chawangkining Women Society. Rs. 1000/
17.DM.Mairitou Chawangkining. Rs 1000/
18.Adam Gonmei Chawangkining. Rs. 1000/
19.R.Tangamthuibou Liangchi. Rs. 1000/
20.R.Kawikambou Liangchi Rs. 1000/
21.Tucha Village. Rs. 1000/.
22.Konsaram Village. Rs. 2000/
23.Wikhaikamliu Liangchi Thebram. Rs. 1000/
24.LPNR. Rs. 2000/
25.Maisibonliu thiumai Makhen Rs. 1000/
26.Ch.Pourambou Konsaram. Rs. 1500/
27.Masanlungbou abonmai Piuleklong. Rs. 1000/
28.Widoubou Liangchi. Rs. 1000/
29.Dikiuram nhang B Church. Rs. 1850/
30.Puilong -B-Church. Rs. 2000/
31.Kinguilung abonmai. Rs. 2000/
32.Tapon namsan village. Rs. 1000/
33.Tapon namsan church. Rs. 1000/
34.Tapon namsan women society. Rs. 1000/
35.Tapon namsan youth society. Rs1000/
36.Bena Tababang village. Rs. 2000/
37.Bena tababang church. Rs. 2000/
38.Mk.Somi Bena tababang Rs. 1000/
39.Aring Village. Rs. 2000/.
40.Ariang church. Rs. 5000/
41.Ch.Kaingamang Ariang. Rs. 1000/
42.Abel Thiumai. Shingra. Rs. 1000/
43.Diphiu Prinmai. Taniulong. Rs.. 1000/

You may also like...