Citizen khang kakhanhmei Government tingkwm 4 tanghmei swna Health Camp tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 12: Mansei nunc khang taanv swmei Government tingkwm 4 tanghmei ta madanhmei swna aseih Tamenglong District Hospital khou nsana ravzauhna puc tiiloumei mung tatkey kan the.

Mi mung khou tei Health Card Enrollment, UDID/ Disability Certificate Enrolment swmei taanv ni tatkey kan e. Kumna RBS, Hepatitis, HIV, Malaria lev RAT ni nsana Test swlou kan e.

Mi khou tei ravpuat lam ramh ethei mansei pumc khou sina pat bammei lam lev taanc khang kage naimei lam Health Staff nunc rui mdauhlou kan e. Mi mung tatkey khou tei Dr Sunil Kamei, DIO Tamenglong & Noney, rui COVID-19 Vaccination lam khou saana ntaw kaep bammei COVID-19 hei kathaek geic sih Test swna mansei khang kabiu ni tuang ramh makkhe twna tiipat tuang e twna saa kan e.

Kumna mansei nunc rui mi pu ta ning kasihmei phaan lungning thauna guang kaep khang katiulou kan e. District khou swna 1st Dose khou 57 Session tatkey kan khou tei 1931 khou puc kaep tangclou kan the kumna taw 2nd Dose kaep dat bam the twna ni saa e.

Kumna aniw tuzangv bammei gannuy panu khou aniw khang gaengmei azuh tiilou bammei lam ICDS Dept rui ndauhlouna tuzangmei puatchei kazaat ntanghna tu khang katiulou kan e. Kumna ntumei akhat rui ngana puanc reyliang khou Dk 5000 ni tiilou puni e, tiki mi tei mphang nuh khang Anganwadi khou register swlou rey nina e twna ndauhlou kan e.

Mi khou tei Government rui Health Scheme khatni Program baihmei sinthau bammei lam nunc ni Health Staff nunc rui ndauhlou kan e. Mi mung khou tei CMO Tamenglong, Dr. Chambo Gonmei, Medical Superintendant DH Tamenglong, Dr Guidiathui Kamei, khatni baihmei Medical Officers nunc kazauhlou kan e.

You may also like...