All Weather Road is a dream for hilly region in Manipur

Landslide at Tamei road between Govajang of Kuki village and Tamei Town of Imphal Tamenglong road. Hon’ble Minister Awangbow Newmai send JCB and clear the road.

Tamei nai Govajang kakga npui kamin kiu jiu Kari kasiam bo tadsilak jiu mathiu chariu jiu bambo si thainai mathiu gu jupou thiu jiu bambo Munhu. Awangbow Newmai. Minister JCB khatdi pageng bambo senlan phungpat jiu phekhai jiu bam e.

Nkou panai Tamei npui. Tatun, chakin tad ra “All Weather Road” taliu raleng kung biye tiujiu public mai mathiu tatun wan wang sai chariu kinne.

You may also like...