Konphung road constructed by donations from the villagers

Konphung area constructed road by donation connecting Katang-Dikiuram-Konphung-Lenglong to Tamei.  The villagers said that they’ve decided to go for donation drive to construct road as many live claimed due to bad road on one particular location which connect 8 villages.

Villagers claimed that contract work were given by government where individual contractors released bill without doing the job. Work would be done on paper, budget amount may be withdrawn, but no road development at ground zero.

Finally, locals had to contribute with own money and started the work.

Thainai gu thiu jiu Konphung Pui taliuboga donate kamkhai maidung jan

  1. Mr. Z. Kikhonbou — Rs 10000 + meat 10 kgs…( ex- MLA Tamei constituency)
  2. Mr. K. Humaliabou — Rs 5000( ex- Chairman ADC, Tamenglong).
  3. Mr. Tanliabou — Rs. 2000( pastor) Rianglong bapt. Church.
  4. Mr. Wibamphiuraibou — Rs. 1000( Asst. Pastor) Rianglong Bapt. church.
  5. Rianglong Baptist Church — Rs 10000.
  6. Mr. Wangdibou — Rs. 2000.( konphung).

Haisi Areas Village Authority Association Committee side lam su niu list kam bam bo ye..

Minister Shri.Awangbou Newmei nkha

Tamei to katang road hai se aliu nam kariu niu Alam lujiu konphung up kasa bose proclam niu chu jiu bm mine..siga aliu niu chakhuang thiu jiu bm bo. Shri.Awangbou Newmei forest, agriculture, sericulture and climate change, minister piu palung dijiu wangtang kalak bohinah paniu kangam bo nkha kasui bo nkha khai ne tiu jiu senpat khai ye..patu dijiu thonkiu jiu bm me..khatdi aliu area maidi, ky khun gu family wordship ga pakhun khat di pagu ministry’s ga tingwang niu thoidam pikhaira kheng tou khai jiu bm khe.mathiungam ga..mr.masenkambou niumai Dikiuram chairman V/A

Tamenglong road landslide between Sonram – Dailong

Tamenglong npui Sonram nai Dailong kakga kamin kiu bo khatdi phelan mibo chameng

You may also like...