State Level Liangmai Chaga Ngee 2022

State Level Chaga Ngee Committee, Manipur

Aliu Liangmai gu Chaga Ngee leng jengna wangkinbo 30th October 2022 bonai Makuilongdi nam-ga Liangmai gu dithubo Chagee raleng taliu bam mide. Sibo changee leng rangkang thiujiu nkhawang maidung jan pahang ga roukiu khaibamme khatdi nkha wang ni mai Chaga Ngee committee maidung tu alam lubui ye tiujiu sikhai ye.

 1. Piwangbou Niumai, Takou Village ₹ 100,000.
 2. Z. Kaigaibou, Koirengai Liangram ₹ 100,000.
 3. Atan Pamai, Koirengai Liangram ₹ 50,000
  4.Tabonbou wijunamai, Namdilong ₹ 10,000
 4. Ab.Sangsibou, Namdilong ₹ 5000
 5. Namthiulungbou Abonmai, Namdilong ₹ 5000
 6. Noble wijunamai, Namdilong ₹ 5000
 7. Lungdiwangbou Niumai, Namdilong ₹ 5000
 8. Sithonliu Pamai, Namdilong ₹ 5000
 9. Adam Thiumai, Aling ₹1000
 10. Z. Kinlubou, Game Village ₹ 1000
  12.Thuankulung Newmai,Game Village ₹ 5000
 11. Agiwangliu Newmai, Namdilong ₹ 2000
 12. Wiwangbou Wijunamai, Chawangkining ₹5000
 13. Charenamai Ricky Chawangkining ₹10000

You may also like...