Thinggou khang Relief nkhav lou kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, Jan 9: Tamenglong District Working Journalists Union (TADWJU) rui laengna Thinggou kailuang khou latlu naina kunghmei ariu bam mei k aikhunh nunc khang relief puat nk hav lou k an the.

Relief puat pang tei Church khatni charay azuh rui tii guang kaduai louna nzanh pat kan tuang e.

Relief puat Thinggou thangc phungc key nimei mav khou Rev. Lungdapou Riamei, Associate Pastor Tamenglong Baptist Church rui Ravguangh lat pac patna kalum lou kan e. Kamei rui Ravguangh ta lwmmei nunc kak khou ryanrac bammei ta nkhav lou bammei guay tei nchuzaengmei thu nrou bam tuang e twna saa kan e.

Kumna mituang puatkat laa towmei guay rui nchuzaengmei thai nthaimei sw kan dio twna katiu lou kan e. Thaylou nuh e December 5, 2020 nungc tei TADW JU members nunc khatni Wilson Gangmei, Social Worker rui thinggou khou katuakmei patna ryanra bammei kaikhunh nunc ta key zauc tangc lou kan tuang e kumna mituang relief project hei sinthau kan tuang e.

Relief puat tii patmei khou tei Wilson Gangmei, Social Worker rui gari nkhavlou kan e kumna RNCM Luangrian tuang executive members nunc rui relief nzanh patmei khou tei nkhavlou kan e.

Milungc khou Church khatni charay azuh rui mituang relief puat tii guang lou geic kanmei khang ta TADWJU biak thangc rui thuanckumei ndauh kan e.

 

AR lev Ex-Servicemen nunc tuanc bam khang Ex-Servicemen Meet tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Noney, Jan 9: Assam Rifles tuang Noney Battalion rui Headquarters 21 Sector Assam Rifles and Inspector General Assam Rifles (East) bangc khou Assam Rifles Ex-Servicemen Meet tatkey kan the.

Mi mung laengvlou kanmei tei mi bamv khou bam bammei Ex-servicemen/ Widows/ Veer Naris nunc ta thaylouna khat lev khat kak khou tuancna bam khang khatni kaniw rui kunghmei ariw bammei ta thaylou khang rui e. Kadai swna Pensions, Medical/ Ex-servicemen Contributory Heath Scheme (ECHS) khatni Canteen Stores Department (CSD) lam khou kunghmei ariw bammei ta nkhavlou khang e.

Mi mung tei rui taanv taanc bammei khatni taanv nthaek bammei nunc lev ariw nuh khang ni kabamv tiilou kan e. Mi khou tei Grievances Cell, Pay and Allowances Cell, Medical khatni CSD stalls laanclou kan e. Mi khou tei Commandant rui Security lam khou raclou kan e kumna Directorate General Assam Rifles rui tii bammei welfare lam kumna Chief Medical Officer rui COVID-19 khatni baihmei lam raclou kan e. Mi mung khou tei 10 Exservicemen, 1 Widows khatni 15 families/ Children kazauhlou kan e.

You may also like...