Tamenglong ga rehabilitation centre lekhai mibo

Life Saver Trust tiu kubo NGO niu thainai Duigailong, Tamenglong ga rehabilitation centre aliu Tamenglong District gu raithubo thiujiu lekhai ye. Paliu gu NGO hai ‘The Lightening Drugs and Alcohol Drugs De-addiction and rehabilitation Centre’ tiubo banner hang ga changam kam jiu bamme.

Haibo rehabilitation centre aliu Kristien chengriak gasu tadkiu ne tiujiu Project director Titus Gangmei niu dinne. Pastor maidung tu haibo bamga tadwang khaira agun jiu bamme khatdi haibo centre ga tiu-sak mangiu mai maksai maraa-thiuniu jiu tam-tambo ga kakheng thiu ra khatdi lungli lura wang bammai leng kakheng thiu khailo tiujiu dinne.

Khatdi soukum mai tiu-sak jiu maksai pajai-pangam kam kasabo kamjiu chamai khatdi chara niu suimakbo npui tadjiu kikhun kabuak bamai hina wang bamlu buiye tiujiu dinne.

You may also like...