Alang khou RCC pumc taanh khang puatchei phunghmei gari Taubam guang tangc kan the

Gaanphiu News Network
Noney, Nov 23: Manipur CM, N. Biren, rui kahouhloumei One Manipur One Vision twmei latdwn bangc khou Anal Tribe, Maram Students Union, Meitei Leepun, Manipuri Gorkha Youths, Paite Tribe, Rongmei Naga Council Manipur, Rongmei Naga Peoples’ Organisation, Thangal Union, Zeme Tribe Union lev Villages Council Longmai Area tuang kapy 41 rui Alang pumc kasiamh bammei bamv khou guang zauclou kan e.

 

Pumh kasiamh luai mak khou rui 11th November nungc pumh baud at kanmei b a m v k h ou p u m h taanc bammei rihmei nunc ta katiuloumei lat saalou kan e. Phwam tuang kapy nunc tei rui 52 Engineer Regiment (Indian Army) khang tuzangvmei puat lev Manipuri Lengyangphi (Gamsa) tiilou kan e.

Kapy nunc rui guang ariwlou kan khou tei Col. C. Sasi Kumar, Com m a n d a n t , 5 2 Engin eer Regim ent (Indian Army) khatni NHIDCL lev Taubam Villa g e A u t h o r it y t u a n g k a p y n u n c kazauhlou kan e. Pumh taanc nimei puatchei phunghmei Truck 13 Kolkata thangc rui guangmei tei ni aseih tingzyn rui Taubam NH37 guang tangc kan the.

Pumh kasiamhmei taanv hei kahouh kan ethei asaanh mak khou mi chaeng hei tat dat nuh puni the, mi khou hei 52 Engineer Regiment (Indian Army) tuang rihmei 40 lev NHIDCL tuang Official nunc rui zingc-ganh taanv sw bam tuang e. Chamv laamei ta ariw kan khou tei mi tuang taanv taanh khangna rui guang bam geihmei nunc ta Manipur Gorkha Youth Association tuang Advisor, Deviprasad Thapa, rui thuanckumei ndauhlou kan e.

CM khou COVID-19 nai bam tiimei zaeng rui kakaipouc swna guang tangh makkhe tiki kaniw rui mi tuang taanv taheic zauh khang guang tuang the twna saana RCC rui kasiamh kahouh ni khou taanv kahouh nimei tauc lingh khang thu CM rui guang puni e twna ndauhlou kan e. Ntaw swna Jiribam lev Tamenglong khatni Imphal tat nimei gari daihmei nunc thu Alang thuak thouc kaana tat bam e.

Ahu pumh kasiamhloumei tangv bw 5 lungc khou tat kalw si bam dat the

Gaanphiu News Network
Tamenglong, Nov 23: Tamenglong lev Namtiram kak khou naimei Ahu kasiamh loumei kaganv asaanh mak khou ntaw kungc sihmei lwnlung khou bam-bam dat the.

Mi pumc khou hei ntaw puatc nritmei phungc kalw nuh tiimakna gari nunc puatc sw nsaana tat kalw bam e. Tat kanmei June bw khou na tei Teak thing rui kasiamhlou tuang e tiki ntaw thing paek nunc tei kalangv-kalangv pat bam the.

Mi tei rui tat kalw bammei nunc khang mpeyna tingdiumei khatni kunghmei tiilou bam the. Tamenglong HQ lev Tousem HQ tat kalw bammei chaeng khou naimei pumc e, kumna mi chaeng hei rui mansei panty azuh khang ringhmei chaeng tiilou bam tuang e.

Tat kanmei June bw khou rui kasiamhlou kanmei tei Forest Minister Awangbou Newmai lev ADC Chairman, Namsinrei Panmei rui tiikeymei bangc khou Public Work Department rui zaucsinna taanclou kan tuang e. Mi tei kaganv tingsaengcna sinsw nuh khang twna Teak rui kasiamhlou kan tuang e tiki bw 5 lung c k hou k ungc sihmei lwnlung khou key bam the.

Asaanh mak khou tei Taubam lev Luangchum kak khou naimei Alang pumc bauna Driver akhat theiclou kan tuang e. Ntaw Head Quarter khou naimei Ahu pumc hei ni sisuaimei pat nuhmei thiak khou bam the. Kahaw makmei thiak pat mak khou kazi naimei nunc rui katumcna zaucsinlou khang nthukna kage nai bam the.

You may also like...