Pawan Racham

Pawan Racham

Pawan Racham – English

Load More (Pawan Racham – English)

Short Items

Short Items – Load More

Local News, ZeLiangRong Lad

IT-Road lamsu niu sekmai jou Tamei ga supply kamjiu bambo ndanai Malek (Tamah) Youth Club maidung niu npuiki ga ngou dou lujiu chami machia thon …
Padon Kinra
Ndanai Nreng (Illeng) namga simak jing ganiu Siridinbou ki (House) chami niu tou jiu Haiciu jiu bm meh,Deciu ganiu tou khanglo ciubo se Tuhoira Light …
Padon Kinra
Tamei PHC niu danai R. Tale Memorial Bazaar shed Rapid Antigen Tests (RATs) tadkiu khai mide. Haisi pawan wan ga tadkiu jiu bam me seniu …
Padon Kinra
Thanai aliu niu chakhuang thiu jiu bambo Munhu. Awangbow Newmai Minister niu Tamei Covid-19 Isolation Centre ga kabam maileng foldable beds 10. Bed sheet 10. …
Padon Kinra
Thainai LNBA (M) Centre Church niu tuhoi Namraining COVID-19 quarantine centre ga thinpiu khai raleng mattresses 10, pillow 10 pikhai ye. Tamei COVID-19 Committee mainiu fund …
Padon Kinra
Tamei, 29th May 2021: Aliu mathiu niu chakhuang thiu jiu bam bo Manu Kikhonbou; ex MLA; BJP core committee; khatdi BJP Secretary Nagaland & Manipur …
Padon Kinra
Aliu Tamei Sub-Division ga bammai chamai kakheng khara COVID-19 vaccine kep hou jiu bam mide. Khatdi param-ram gadi kepra leng makhiam jiu bam me chiu …
Padon Kinra
Tamei, 25th May 2021: Thainai aliuniu chakhuang thiu Awangbow Newmai Minister of Forest, Environment, Climate Change and Sericulture niu majang lujiu SDO, Medical dept. (Tamei …
Padon Kinra