Activity

COVID 19 GU KAWI KASA

* COVID-19 Raret hai katasibo, mai kapingbo chariamra (Sangjarira)khat-e. * COVID-19 hai chariubo wangra-e chiujiu Bible ga roukhaibo ruang ga pariak chak khaibo suibo khatle.…

Appeal from LCTC (Covid-19)

Covid-19 jengniu aliu mathiu naikhat-khat gu thiujiu chariu magenthiu mibo ngou padle. Parathiujiu ndanlam bammai student mai, private ngam kammai kengkha chariubo adouye. Aliu Liangmai…

Mumbai Unit

LCTC niu initiative lukhaijiu Liangmai Mumbai ga kabamai chamai 110 San kabambo ruang gasu chariu diang jiu bambo chamai 60 tu First phase ga katiu…

Liangmai Central Task Committee (LCTC)

📌MATHIU KENTOU KHAILO📝 Chakhuang thiubo joujiu mathiutu adou khai e. Tuhoi padjiu bambo pandemic thiubo COVID-19 raren wan-ga macha mawa jiu akhi khaira Liangmai Naga…

Chennai: NEIWAC Circular

Northeast Indian Shelter Home in Chennai during the COVID-19 nationwide lockdown has been arranged by NEIWAC with the support of the Tamil Nadu Government and…

Town & City

Aliu Liangmai nahdung pabam katam-tam lam lung marin kin mai khatdi kalong ga Manipur nai Nagaland ga lungjiu bam maigu contact list hina pageng kabam…